แถบข้อมูล gs1 ขยายออก

ตัวอย่าง :

ชัดเจน

ติดตั้งส่วนขยาย Chrome QrCode Generator หรือไม่